Pravni okvir

Dječji vrtić Radost sa sjedištem u Zagrebu, Ljubijska 79a  je javna ustanova koja obavlja javne ovlasti određene čl. 1.a. Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 57/22).   
Osnivač Vrtića je Grad Zagreb.

Kao javne ovlasti dječji vrtić obavlja sljedeće poslove:
– upise djece u dječji vrtić i ispise djece iz dječjeg vrtića s vođenjem odgovarajuće dokumentacije,
– izdavanje potvrda i mišljenja,
– upisivanje podataka o dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Vrtića.

Vrtićem upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima pet članova:
- tri člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač iz reda javnih djelatnika,
- jednog člana Upravnog vijeća biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića,
- jedan član Upravnog vijeća bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića.

Odgojiteljsko vijeće je stručno tijelo vrtića koje sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju Vrtića, Statutom i općim aktima Vrtića.

Zakonski i podzakonski akti, drugi propisi

Opći akti vrtića:


Stručni akti 


Ispiši stranicu