Pravni okvir

Dječji vrtić Radost je javna ustanova koja se bavi predškolskim odgojem i obrazovanjem, a čiji je osnivač Grad Zagreb.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Vrtića.

Vrtićem upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima pet članova:
- tri člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač iz reda javnih djelatnika,
- jednog člana Upravnog vijeća biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića,
- jedan član Upravnog vijeća bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića.

Odgojiteljsko vijeće je stručno tijelo vrtića koje sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju Vrtića, Statutom i općim aktima Vrtića.


Akti vrtića:

 


Propisi:

     
  1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)
  2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/08)
  3. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 34/2020)
  4. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 6/11, 19/11 i 15/12)
  5. Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba od 7.8.2015., I. dodatak Kolektivnom ugovoru od 5.4.2016., II. dodatak Kolektivnom ugovoru od 14.12.2016., III. dodatak Kolektivnom ugovoru od 30.1.2017., IV. dodatak Kolektivnom ugovoru od 6.2.2018., V. dodatak Kolektivnom ugovoru od 3.10.2018., VI. dodatak Kolektivnom ugovoru od 31.12.2018., VII. dodatak Kolektivnom ugovoru od 30.1.2019., VIII. dodatak Kolektivnom ugovoru od 27. lipnja 2019., IX. dodatak Kolektivnom ugovoru od 27. rujna 2019., X. dodatak Kolektivnom ugovoru od 30. prosinca 2019., XI. dodatak Kolektivnom ugovoru od 30.03.2020., XII. dodatak Kolektivnom ugovoru od 29.09.2020., XIII. Dodatak Kolektivnom ugovoru od 12.11.2020.  30.03.2, , XIV. Dodatak, , , XIV. Dodatak Kolektivnom ugovoru od 23.12.2020.

     

Ispiši stranicu