Pravni okvir

Dječji vrtić Radost sa sjedištem u Zagrebu, Ljubijska 79a  je javna ustanova koja obavlja javne ovlasti određene čl. 1.a. Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 57/22).   
Osnivač Vrtića je Grad Zagreb.

Kao javne ovlasti dječji vrtić obavlja sljedeće poslove:
– upise djece u dječji vrtić i ispise djece iz dječjeg vrtića s vođenjem odgovarajuće dokumentacije,
– izdavanje potvrda i mišljenja,
– upisivanje podataka o dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Vrtića.

Vrtićem upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima pet članova:
- tri člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač iz reda javnih djelatnika,
- jednog člana Upravnog vijeća biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića,
- jedan član Upravnog vijeća bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića.

Odgojiteljsko vijeće je stručno tijelo vrtića koje sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju Vrtića, Statutom i općim aktima Vrtića.

Zakonski i podzakonski akti, drugi propisi

  1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)
  2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/08)
  3. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/2021)
  4. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 6/11, 19/11 i 15/12)
  5. Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba od 7.8.2015., I. dodatak Kolektivnom ugovoru od 5.4.2016., II. dodatak Kolektivnom ugovoru od 14.12.2016., III. dodatak Kolektivnom ugovoru od 30.1.2017., IV. dodatak Kolektivnom ugovoru od 6.2.2018., V. dodatak Kolektivnom ugovoru od 3.10.2018., VI. dodatak Kolektivnom ugovoru od 31.12.2018., VII. dodatak Kolektivnom ugovoru od 30.1.2019., VIII. dodatak Kolektivnom ugovoru od 27. lipnja 2019., IX. dodatak Kolektivnom ugovoru od 27. rujna 2019., X. dodatak Kolektivnom ugovoru od 30. prosinca 2019., XI. dodatak Kolektivnom ugovoru od 30.03.2020., XII. dodatak Kolektivnom ugovoru od 29.09.2020., XIII. Dodatak Kolektivnom ugovoru od 12.11.2020.  30.03.2, , XIV. Dodatak, , , XIV. Dodatak Kolektivnom ugovoru od 23.12.2020., XIV. Dodatak Kolektivnom ugovoru od 21.12.2021.

Opći akti vrtića:


Stručni akti 


Ispiši stranicu