Pravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka

Temeljem čl. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Dječji vrtić Radost omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire.
Dječji vrtić Radost, kao tijelo javne vlasti omogućava pristup informacijama na slijedeći način:

 1. putem službene web stranice Vrtića:
 • informacije o ustroju Vrtića
 • informacije o zaposlenicima
 • informacije o aktivnostima Vrtića
 • informacije o pravnim i drugim aktima Vrtića
 • informacije o aktivnostima
 • informacije o načinu i pravima upisa u vrtić
 • najave aktivnosti Vrtića
 1. neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,
 2. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije
 3. dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev.


Radi osiguravanja prava na pristup informacija Dječji vrtić Radost donosi Odluku o imenovanju službenika za informiranje. ODLUKA O SLUŽBENIKU ZA INFORMIRANJE

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:

 •  pisanim putem:

1.   na poštansku adresu Vrtića: Dječji vrtić Radost, Zagreb, Ljubijska 79a
2.  putem elektroničke pošte na slijedeću adresu: vrtic.radost@zagreb.hr

 • usmenim putem:
1. osobno na zapisnik u tajništvu vrtića radnim danom od 10 do 14 sati
2. telefonom na broj 01 2851 437


Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije podnosi se ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku 15 dana od dobivanja informacije.

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije 
u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacije (NN 25/13, 85/15, 69/22).

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije 
temeljem 
Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, 15/14 i 141/22)

 


POPIS SKUPOVA PODATAKA (asset lista)

 

 Opća uredba EU o zaštiti podataka 679/2016 uređuje zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba i nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka ispitanika, dakle i korisnika vrtića.

Osim zbirki osobnih podataka iz područja radnog prava Dječji vrtić Radost vodi i zbirku osobnih podataka MATIČNA KNJIGA DJECE koja je uvrštena u Središnji registar evidencija zbirki osobnih podataka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12- pročišćen tekst), a ista se vodi i u elektronskoj bazi i služi za provedbu e-upisa, a pristup imaju samo ovlaštene osobe i nije javno dostupna.

          Matična knjiga djece vodi se za svu djecu u dječjem vrtiću temeljem čl. 3. Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću i sadrži:
1. podatke o nazivu dječjeg vrtića (naziv i sjedište dječjeg vrt­ića), redni broj knjige i pedagošku godinu, naznaku i podatak o matičnim brojevima i razdoblju koje knjiga obuhvaća te ime, prezime i potpis ravnatelja u vrijeme početka i završetka vođenja knjige,
2. podatke o djetetu (ime i prezime djeteta, dan, mjesec, godina i mjesto rođenja, ime i prezime roditelja ili skrbnika i njihovu adresu te telefon stana i mjesta rada).
Matična knjiga vodi se na obrascu veličine 25 x 35 cm i sadrži 200 stranica koje su određene rednim brojem.
Matična knjiga uvezuje se u tvrdi uvez. Na prednjoj stranici korica u gornjem srednjem dijelu otisnut je grb Republike Hrvat­ske. Na sredini prednje strane korica otisnute su riječi: »MA­TIČ­NA KNJIGA DJECE« i podaci o nazivu dječjeg vrtića, matičnim brojevima i razdoblju koje knjiga obuhvaća.

           Temeljem podnesenog zahtjeva za upis djeteta  i donošenja odluke o upisu djeteta u Dječji vrtić Radost smatra se da su korisnici usluga dali privolu za obradu osobnih podataka.UPUTA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA ISPITANIKA

POLITIKA (PROCEDURA) prikupljanja i obrade osobnih podataka

PRAVILNIK O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka


ODLUKA o imenovanju osobe za uvid u podatke o zdravlju i testiranje 

 

 Ispiši stranicu