Pravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13), pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti obvezno je omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Zakonom se određuju slučajevi kada tijela javne vlasti imaju pravo uskratiti određenu informaciju.

Katalog informacija

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA.

ODLUKA O SLUŽBENIKU ZA INFORMIRANJE

Opća uredba EU o zaštiti podataka 679/2016 uređuje zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba i nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka ispitanika, dakle i korisnika vrtića.

Osim zbirki osobnih podataka iz područja radnog prava Dječji vrtić Radost vodi i zbirku osobnih podataka MATIČNA KNJIGA DJECE koja je uvrštena u Središnji registar evidencija zbirki osobnih podataka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12- pročišćen tekst), a ista se vodi i u elektronskoj bazi i služi za provedbu e-upisa, a pristup imaju samo ovlaštene osobe i nije javno dostupna.

          Matična knjiga djece vodi se za svu djecu u dječjem vrtiću temeljem čl. 3. Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću i sadrži:
1. podatke o nazivu dječjeg vrtića (naziv i sjedište dječjeg vrt­ića), redni broj knjige i pedagošku godinu, naznaku i podatak o matičnim brojevima i razdoblju koje knjiga obuhvaća te ime, prezime i potpis ravnatelja u vrijeme početka i završetka vođenja knjige,
2. podatke o djetetu (ime i prezime djeteta, dan, mjesec, godina i mjesto rođenja, ime i prezime roditelja ili skrbnika i njihovu adresu te telefon stana i mjesta rada).
Matična knjiga vodi se na obrascu veličine 25 x 35 cm i sadrži 200 stranica koje su određene rednim brojem.
Matična knjiga uvezuje se u tvrdi uvez. Na prednjoj stranici korica u gornjem srednjem dijelu otisnut je grb Republike Hrvat­ske. Na sredini prednje strane korica otisnute su riječi: »MA­TIČ­NA KNJIGA DJECE« i podaci o nazivu dječjeg vrtića, matičnim brojevima i razdoblju koje knjiga obuhvaća.

           Temeljem podnesenog zahtjeva za upis djeteta  i donošenja odluke o upisu djeteta u Dječji vrtić Radost smatra se da su korisnici usluga dali privolu za obradu osobnih podataka.


UPUTA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA ISPITANIKA

POLITIKA (PROCEDURA) prikupljanja i obrade osobnih podataka

PRAVILNIK O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka


Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.


EU PROJEKTI:

Korak u dječji vrtić- za dobrobit djeteta i razvoj potencijala - KUĆICA
KORISNIK: Grad Zagreb
PARTNERI: Dječji vrtić Bajka, Dječji vrtić Izvor, Dječji vrtić Krijesnice, Dječji vrtić Različak, Dječji vrtić Vedri dani, Dječji vrtić Medveščak, Dječji vrtić Savica, Dječji vrtić Vladimira Nazora, Dječji vrtić Cvrčak, Dječji vrtić Milana Sachsa, Dječji vrtić Zrno, Dječji vrtić Tratinčica, Dječji vrtić Utrina, Dječji vrtić Botinec, Dječji vrtić Hrvatski Leskovac, Dječji vrtić Remetinec, Dječji vrtić Trnsko, Dječji vrtić Potočnica, Dječji vrtić Zvončić, Dječji vrtić Srednjaci, Dječji vrtić Šumska jagoda, Dječji vrtić Medo Brundo, Dječji vrtić Pčelica, Dječji vrtić Poletarac, Dječji vrtić Radost, Dječji vrtić Malešnica, Dječji vrtić Špansko, Dječji vrtić Gajnice, Dječji vrtić Markuševec, Dječji vrtić En ten tini, Dječji vrtić Sesvete.
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
PRIORITETNA OS: Prioritetna os 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:               2.773.920,00 HRK
EU SUFINANCIRANJE:                                    1.386.901,33 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:             od 1. rujna 2020. do 1. rujna 2022.
 KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projekt će se provoditi kroz aktivnosti koje uključuju provedbu i subvencioniranje cjelodnevnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za 64 djece pripadnika ciljne skupine u 31 dječjem vrtiću Grada Zagreba. Aktivnostima Projekta osigurat će se rad s djecom pripadnicima ciljne skupine i materijalni uvjeti boravka djece koji uključuju prehranu, održavanje prostorija, nabavu opreme, namještaja i sitnog materijala. Po završetku provedbe projektnih aktivnosti, nastavit će se s provedbom istih, a koje će biti financirane iz Proračuna Grada Zagreba.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Opći cilj projekta je povećanje sudjelovanja djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolskim programima u svrhu smanjenja rizika ranog napuštanja školovanja te rizika od siromaštva i socijalne isključenosti. Pružanjem podrške uključivanja djece iz navedenih skupina u 31 dječjem vrtiću Grada Zagreba povećat će se broj djece koja sudjeluju u predškolskim programima te se očekuje da će se kroz provedbu aktivnosti pridonijeti njihovom razvoju, ispuniti individualne dječje potrebe te postaviti  temelje za usvajanje jezika, uspješno cjeloživotno učenje, socijalnu integraciju i osobni razvoj.
 KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: Gradski ured za obrazovanje, Snježana Bačić, Snjezana.Bacic@zagreb.hr

 
 
 

 

 Ispiši stranicu