Pravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13), pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti obvezno je omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Zakonom se određuju slučajevi kada tijela javne vlasti imaju pravo uskratiti određenu informaciju.

Katalog informacija

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA.

ODLUKA O SLUŽBENIKU ZA INFORMIRANJE

Opća uredba EU o zaštiti podataka 679/2016 uređuje zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba i nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka ispitanika, dakle i korisnika vrtića.

Osim zbirki osobnih podataka iz područja radnog prava Dječji vrtić Radost vodi i zbirku osobnih podataka MATIČNA KNJIGA DJECE koja je uvrštena u Središnji registar evidencija zbirki osobnih podataka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12- pročišćen tekst), a ista se vodi i u elektronskoj bazi i služi za provedbu e-upisa, a pristup imaju samo ovlaštene osobe i nije javno dostupna.

          Matična knjiga djece vodi se za svu djecu u dječjem vrtiću temeljem čl. 3. Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću i sadrži:
1. podatke o nazivu dječjeg vrtića (naziv i sjedište dječjeg vrt­ića), redni broj knjige i pedagošku godinu, naznaku i podatak o matičnim brojevima i razdoblju koje knjiga obuhvaća te ime, prezime i potpis ravnatelja u vrijeme početka i završetka vođenja knjige,
2. podatke o djetetu (ime i prezime djeteta, dan, mjesec, godina i mjesto rođenja, ime i prezime roditelja ili skrbnika i njihovu adresu te telefon stana i mjesta rada).
Matična knjiga vodi se na obrascu veličine 25 x 35 cm i sadrži 200 stranica koje su određene rednim brojem.
Matična knjiga uvezuje se u tvrdi uvez. Na prednjoj stranici korica u gornjem srednjem dijelu otisnut je grb Republike Hrvat­ske. Na sredini prednje strane korica otisnute su riječi: »MA­TIČ­NA KNJIGA DJECE« i podaci o nazivu dječjeg vrtića, matičnim brojevima i razdoblju koje knjiga obuhvaća.

           Temeljem podnesenog zahtjeva za upis djeteta  i donošenja odluke o upisu djeteta u Dječji vrtić Radost smatra se da su korisnici usluga dali privolu za obradu osobnih podataka.


UPUTA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA ISPITANIKA

POLITIKA (PROCEDURA) prikupljanja i obrade osobnih podataka

PRAVILNIK O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka


Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.
 

 

 Ispiši stranicu